Stadgar

Stadgar

"Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland"

Organisationsnummer 802489-7970


Fastställda 2014-04-29


§ 1 Organisation

Nätverket för Byggnadsvård i Södermanlands län är en i Södermanlands län verksam ideell förening som drivs utan vinstsyfte.


§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja samverkan mellan byggnadsvårdsföretag med säte eller verksamhet i Södermanlands län, t.ex. bygg- och hantverksföretag, arkitekter, konsulter och materialproducenter m.m. Föreningens syften är att främja kompetensutveckling hos medlemsföretagen samt främja kunskapsutbyte mellan dessa genom utbildning, diskussion och utbyte med andra aktörer verksamma inom byggnadsvårdsområdet i Sverige. Föreningen skall även verka för att främja gemensam marknadsföring.


§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun.


§ 4 Medlemskap

Som medlem kan företag och organisationer verksamma inom vård och restaurering av kulturhistoriskt intressanta byggnader i Södermanlands län. Till medlem antas företag som kan förväntas följa föreningens stadgar, policy och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap inlämnas skriftligen till styrelsen och beslutas av styrelsen.


§ 5 Medlems åliggande

Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt följa föreningens stadgar, policy och beslut.


 

§ 6 Årsavgift

Uttagande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställs av föreningsstämman eller extra stämma. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.


§ 7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen och ändamål kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.


§ 8 Utträde

Utträde ur föreningen sker genom att medlem skriftligen meddelar styrelsen önskemål om detta. Utträdet sker i samband med att styrelsen behandlar medlems ansökan om avgång vid styrelsemöte.


§ 9 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och skall bestå av 1 ordförande samt 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Mandattiden för ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter är två år. Vid föreningens bildande väljs hälften av ledamöterna för ett år. Förslag till styrelse och revisorer bereds av valberedningen och beslutas av föreningens medlemmar vid årsstämman. Styrelsens uppdrag gäller från utgången av ordinarie föreningsstämma och intill utgången av den därpå följande föreningsstämman.


§ 10 Valberedning

För beredning av val på föreningsstämman skall det finnas en valberedning bestående av två personer, som utses av stämman. Medlem av valberedningen får inte ingå i föreningens styrelse.


§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller den som styrelsen utser.


§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisor för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.


§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår, dvs 1 januari till 31 december.


 

§ 14 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom fyra månader från utgången av varje räkenskapsår, dvs före april månads utgång.  Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:


1. Val av ordförande för stämman.

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av två justerare.

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9. Beslut med anledning av förenings vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

11. Bestämmande om arvode till styrelseledamöter och revisorer för tiden från utgången av denna stämma intill utgången av därpå följande föreningsstämma.

12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

13. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden.

14. Verksamhetsplan.

15. Behandling av i stadgeenlig ordning väckta ärenden.

16. Val av styrelseledamöter.

17. Val av två revisorer.

18. Val av valberedning

19. Övriga ärenden.


§ 15 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie stämma samt senast en vecka före extra stämma. Andra meddelanden till medlemmarna kan ske skriftligen per post eller e-post.


§ 16 Beslut

För beslut i styrelsen krävs att minst 3 ledamöter inklusive suppleanter är närvarande. Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås krävs minst 2/3 majoritet för att beslut skall var giltigt. För stadgeändring krävs stöd bland minst 2/3 av medlemmarna på två på varandra följande orinarie föreningsstämmor.


§ 17 Överskott

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall överföras till balansering i ny räkning för kommande verksamhetsår.


§ 18 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller senast inom en månad från att revisorerna eller minst 25% av medlemmarna skriftligen till styrelsen begär detta.


§ 19 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.